LT
Naujienos
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Konkursai
Istorija
Statistika
Pareigūnų rengimas
Naudinga informacija
Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)
Kelių eismo saugumas
„Juodųjų dėmių“ žemėlapis
Kontaktai
Baudų mokėjimas už KET pažeidimus
Atsakomybė už KET pažeidimusLIETUVOS KELIŲ POLICIJOS TARNYBA

Valstybės biudžetinė įstaiga
Mėnulio g. 11, LT-04326 Vilnius
Tel. 8 700 59405
Faksas 8 700 59449
El. paštas lkpt@policija.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188785085
PVM mokėtojo kodas LT887850811

Sprendimas: Infosistema
Dažniausiai užduodami klausimai
KLAUSIMAS:  Pasibaigė vairuotojo pažymėjimo galiojimas, o naujas pažymėjimas šiuo metu gaminamas / pamiršau dokumentus namuose, – ar galiu vairuoti? Kokia bauda man gali būti skirta?

ATSAKYMAS:  Kelių eismo taisyklėse nustatyta, kad motorinės transporto priemonės, traktoriaus, savaeigės mašinos vairuotojas privalo su savimi turėti ir tikrinančio pareigūno reikalavimu pateikti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registravimo, privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros dokumentus, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą) ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymų ir Kelių eismo taisyklėse nustatytus dokumentus, taip pat leisti jiems patikrinti vairavimo ir poilsio trukmei nustatyti įteisintų prietaisų rodmenis. Vairuotojui, kuris šių dokumentų nepateiks, gali būti skirtas įspėjimas arba piniginė 10–12 eurų bauda.


KLAUSIMAS:  Teisės vairuoti transporto priemones grąžinimo tvarka (pdf).


KLAUSIMAS:  Motorinių transporto priemonių kategorijos ir minimalus vairuotojų amžius (pdf).


KLAUSIMAS:
  El. paštu gavau Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimą dėl administracinio nusižengimo. Ką turėčiau daryti? Norėčiau sužinoti šio pažeidimo aplinkybes. 
ATSAKYMAS:  Policijos įstaigos administracinių nusižengimų protokolus dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų, užfiksuotų ne asmens, įtariamo administracinio nusižengimo padarymu, akivaizdoje, ir pranešimus, kuriuose nurodytos su pažeidimu susijusios aplinkybės, siunčia transporto priemonės savininkui Administracinių nusižengimų kodekso 573 str. nustatyta tvarka, t. y. registruotu laišku į asmens oficialiai deklaruotą gyvenamąją vietą arba kitą žinomą asmens gyvenamąją vietą, arba jo darbovietę, arba mokymo įstaigą, arba Lietuvos darbo biržos teritorinį skyrių, kuriame asmuo yra registruotas bedarbiu.
Policijos pareigūnui surašius administracinio nusižengimo protokolą su administraciniu nurodymu, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) iš karto gauna duomenis apie asmeniui siūlomą sumokėti baudą ir el. būdu pateikia asmeniui šią informaciją. T. y. asmuo informaciją iš VMI gauna greičiau, nei policijos surašytą protokolą su pranešimu.
Jei nekyla abejonių dėl padaryto nusižengimo, paskirtą baudą galite susimokėti elektroninių paslaugų tinklalapyje Mano VMI.
Kitais atvejais siūlome sulaukti policijos pranešimo kartu su procesiniais dokumentais, kuriuose nurodyta visa su nusižengimu ir tolesniais asmens veiksmais susijusi informacija.

KLAUSIMAS:  Motorinių transporto priemonių ir jų junginių kategorijos (pdf).

KLAUSIMAS:  Norėčiau sužinoti apie tarptautinio vairuotojo pažymėjimo galiojimą.
ATSAKYMAS:  Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 13 str. 5 d. nustatyta, kad Lietuvoje pripažįstami 1926 metų Paryžiaus konvencijos dėl automobilių eismo, 1949 metų Ženevos konvencijos dėl kelių eismo ir 1968 metų Vienos konvencijos dėl kelių eismo reikalavimus atitinkantys nacionaliniai ir tarptautiniai vairuotojo pažymėjimai, jei asmuo nėra nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas.
Vienos konvencijos dėl kelių eismo 41 str. 6 d. nustatyta, kad tarptautinis vairuotojo pažymėjimas išduodamas tik nacionalinio pažymėjimo pagrindu. Tarptautinis vairuotojo pažymėjimas iš esmės yra nacionalinio vairuotojo pažymėjimo vertimas į tam tikras pasaulio kalbas. Jame paprastai nėra jokių apsaugos nuo dokumento klastojimo priemonių.
Kartu su tarptautiniu vairuotojo pažymėjimu turi būti pateikiamas ir nacionalinis vairuotojo pažymėjimas.


KLAUSIMAS:  Ar Lietuvoje galima vairuoti transporto priemones turint užsienyje išduotą laikiną (mokinio) vairuotojo pažymėjimą?
ATSAKYMAS:  Atkreiptinas dėmesys, kad pasitaiko atvejų, kai Lietuvoje transporto priemones vairuojantys asmenys policijos pareigūnams pateikia Jungtinėje Karalystėje ar Airijos Respublikoje išduotus laikinus (mokinio) vairuotojo pažymėjimus.
Laikini (mokinio) vairuotojo pažymėjimai šiose šalyse (Jungtinėje Karalystėje, Airijos Respublikoje) išduodami asmenims, siekiantiems įgyti teisę vairuoti transporto priemones ir nesuteikia teisės vairuoti transporto priemonių Lietuvos Respublikoje.
Šie pažymėjimai yra žalsvos spalvos su užrašu „PROVISIONAL“ ir „L“ raide. Laikini (mokinio) vairuotojo pažymėjimai išduodami asmenims, išlaikiusiems teorijos egzaminą ir leidžia minėtų valstybių teritorijoje mokytis vairuoti.


KLAUSIMAS:  Ar reikalinga techninė apžiūra automobiliui, kuris yra su tranzitiniais numeriais?

ATSAKYMAS:  Privalomosios techninės apžiūros dokumentų laikinai, laikotarpiui iki mėnesio, registruotai transporto priemonei nereikia. Tačiau ji turi būti apdrausta.
Atkreiptinas dėmesys: Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 13 str. 2 d. ir Kelių eismo taisyklių 15 p. yra nustatytas draudimas vairuoti techniškai netvarkingą, transporto priemonėms keliamų techninių reikalavimų neatitinkančią transporto priemonę. Pagal Kelių eismo taisyklių 223 punktą, eisme dalyvaujanti transporto priemonė turi atitikti nustatytus techninius reikalavimus, kurie taikomi Lietuvos Respublikoje atliekant privalomąją techninę apžiūrą. T. y. nors laikotarpiui iki mėnesio registruojamoms transporto priemonėms netaikomas reikalavimas atlikti privalomąją techninę apžiūrą, tačiau nustačius, kad viešajame eisme dalyvaujanti transporto priemonė yra techniškai netvarkinga, jos vairuotojui taikomos atitinkamos poveikio priemonės.


KLAUSIMAS: Kokie reikalavimai keliami mokantis vairuoti su šeimos nariu?

ATSAKYMAS:  Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme apibrėžta šeimos nario sąvoka:
Šeimos nariai – sutuoktiniai, tėvai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, seneliai ir vaikaičiai. Globėjų ar rūpintojų šeimų nariais laikomi vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos įstatymus nustatyta globa ar rūpyba.
Vairuotojų mokymo reikalavimus, kokias žinias, gebėjimus ir įgūdžius privalo turėti vairuotojas, šeimos narių, siekiančių įgyti teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones, mokymo tvarką nustato Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Vairuotojų mokymo tvarkos aprašas.
Šeimos narių mokymas reglamentuotas Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo IV skyriuje.
„IV. ŠEIMOS NARIŲ MOKYMO REIKALAVIMAI
18. Šeimos narys, siekiantis įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones, praktinio vairavimo įgūdžių gali įgyti ir (ar) juos tobulinti su šeimos vairavimo instruktoriumi, kai jis yra išlaikęs teorijos žinių egzaminą VĮ „Regitra“ ir yra ne jaunesnis kaip 17 metų.
19. Mokyti mokinį (šeimos narį) praktinio vairavimo įgūdžių gali tik šeimos vairavimo instruktorius, turintis ne mažesnį kaip 5 metų B kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą. Šeimos vairavimo instruktoriumi negali būti asmuo (šeimos narys), iš kurio yra atimta teisė vairuoti transporto priemones už Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) pažeidimus.
20. Šeimos narių praktinio vairavimo įgūdžių mokymui draudžiama naudoti tokias transporto priemones (B kategorijos), kuriose stovėjimo stabdžio valdymo svirtis įrengta ne tarp vairuotojo ir keleivio sėdynių.
21. Praktinio vairavimo įgūdžių mokymo metu:
21.1. transporto priemonės priekis ir galas turi būti paženklintas aiškiai matomais skiriamaisiais ženklais „M“, kaip to reikalauja KET;
21.2. šeimos vairavimo instruktorius privalo turėti ir tikrinantiems pareigūnams pareikalavus pateikti vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registracijos, valstybinės techninės apžiūros, draudimo dokumentus ir dokumentus, iš kurių būtų galima nustatyti, kad šeimos vairavimo instruktorius ir mokinys yra šeimos nariai;
21.3. mokinys privalo turėti ir tikrinantiems pareigūnams pareikalavus pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, VĮ „Regitra“ pažymą apie išlaikytą teorijos žinių egzaminą ir galiojančią vairuotojo sveikatos tikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 083-1/a).
22. Per dieną mokinį praktinio vairavimo leidžiama mokyti ne daugiau kaip 3 valandas.
23. Už KET ir šeimos narių mokymo reikalavimų laikymąsi mokymo metu atsako šeimos vairavimo instruktorius.
24. Šeimos narių mokymo reikalavimai netaikomi asmenims (šeimos nariams), kuriems yra atimta teisė vairuoti transporto priemones už KET pažeidimus.
25. Šeimos narys laikyti praktinio vairavimo egzaminą VĮ „Regitra“ galės tik tada, kai vairavimo mokykloje bus baigęs Aprašo 10 punkte nustatytą praktinio vairavimo mokymo kursą.“


KLAUSIMAS:  Būtų malonu sužinoti apie kitose šalyse išduoto vairuotojo pažymėjimo galiojimą Lietuvoje.

ATSAKYMAS:  Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 13 str. 5 d. numatyta, kad Lietuvos Respublikoje išduoto vairuotojo pažymėjimo nereikia turėti asmenims, turintiems Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Europos laisvosios prekybos asociacijos šalyse išduotus galiojančius vairuotojo pažymėjimus. 1926 metų Paryžiaus konvencijos dėl automobilių eismo, 1949 metų Ženevos konvencijos dėl kelių eismo ir 1968 metų Vienos konvencijos dėl kelių eismo reikalavimus atitinkantys nacionaliniai ir tarptautiniai vairuotojo pažymėjimai galioja, jei jų turėtojas nėra nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas. Šie užsienio valstybėse išduoti vairuotojo pažymėjimai nepripažįstami, jei jų turėtojai nėra sukakę šio įstatymo nustatyto amžiaus arba jei vairuotojo pažymėjimai buvo išduoti asmenims, kuriems atimta teisė vairuoti transporto priemones ar kurie nustatyta tvarka nesusigrąžino teisės vairuoti transporto priemonę po to, kai ji buvo atimta. Be to, nepripažįstami vairuotojo pažymėjimai, išduoti asmenims, kuriems vairuotojo pažymėjimo galiojimas yra apribotas, sustabdytas ar vairuotojo pažymėjimas atimtas jį išdavusioje valstybėje.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-328 patvirtintų Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 2 punkto 4 dalis numato, kad nuolatinė gyvenamoji vieta – pareiškėjo gyvenamoji vieta, kurioje jis paprastai gyvena bent 185 dienas kiekvienais kalendoriniais metais dėl asmeninių ir darbo ryšių arba, jeigu jis darbo ryšių neturi, tik dėl asmeninių ryšių, kurie artimai sieja pareiškėją su vieta, kurioje jis gyvena; pareiškėjo, kurio darbo ir asmeniniai ryšiai yra skirtingose vietose ir kuris dėl to skirtingose vietose, esančiose dviejose ar daugiau valstybių, pakaitomis gyvena, gyvenamoji vieta laikoma jo asmeninių ryšių vieta tik tada, jei pareiškėjas čia nuolat sugrįžta (ši sąlyga netaikytina, kai pareiškėjas užsienio valstybėje gyvena, kad atliktų apibrėžtos trukmės užduotį); mokyklos ar universiteto lankymas nereiškia nuolatinės gyvenamosios vietos pakeitimo.
Taisyklių 37 p. nustatyta, kad pareiškėjo, turinčio nacionalinį vairuotojo pažymėjimą, išduotą ne Europos Sąjungos ar Europos ekonominei erdvei priklausančioje valstybėje (toliau – trečioji šalis), kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, vairuotojo pažymėjimas keičiamas į Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka išlaikius teorijos ir praktikos egzaminus. Šių egzaminų laikyti nereikalaujama, jei visos, keičiamame nacionaliniame vairuotojo pažymėjime nurodytos, motorinių transporto priemonių kategorijos buvo įgytos Europos Sąjungos ar Europos ekonominei erdvei priklausančioje valstybėje, taip pat, jei nacionalinis vairuotojo pažymėjimas išduotas valstybės, keičiančios Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimus abipusio susitarimo sąlygomis ir kitais tarptautinėse sutartyse ar Europos Sąjungos teisės aktuose numatytais atvejais.
T. y. yra nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas, turintis trečiojoje šalyje išduotą nacionalinį vairuotojo pažymėjimą, neturi teisės vairuoti transporto priemonių Lietuvoje. Už vairavimą nepakeitus tokio vairuotojo pažymėjimo, asmuo traukiamas atsakomybėn pagal Administracinių nusižengimų kodekso 424 str. 2 dalį.
Europos laisvosios prekybos asociacijos šalys: Norvegija, Lichtenšteinas, Islandija, Šveicarija.

KLAUSIMAS: Norėjau paklausti, ar įmanoma sutrumpinti teisių atėmimo laikotarpį? Nes vieni sako, kad galima, kiti, kad ne.
 
ATSAKYMAS: Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas, kuris pakeitė nuo 1985 metų galiojusį Administracinių teisės pažeidimų kodeksą. Vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodeksu, galimybės sutrumpinti teisės vairuoti atėmimo terminą nenumatyta. Atkreiptinas dėmesys, jeigu Jums teisė vairuoti atimta už administracinį pažeidimą, padarytą iki 2017 m. sausio 1 d., galimybę pasinaudoti Administracinių teisės pažeidimų kodekso 329 str. nuostatomis ir kreiptis į instituciją (teismą arba policiją), kuri priėmė sprendimą dėl teisės vairuoti atėmimo, su prašymu sutrumpinti teisės vairuoti atėmimo terminą Jūs turite.