LT
Naujienos
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Kelių eismo saugumas
Paslaugos
Nuorodos
Konkursai
Istorija
Statistika
Pareigūnų rengimas
Naudinga informacija
„Juodųjų dėmių“ žemėlapis
Atsakomybė už KET pažeidimus
Baudų mokėjimas už KET pažeidimus
KontaktaiLIETUVOS KELIŲ POLICIJOS TARNYBA

Valstybės biudžetinė įstaiga,
Mėnulio g. 11, LT-04326 Vilnius.
Tel. (8 5) 271 9405,
Faksas (8 5) 271 9610,
El. paštas lkpt@policija.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188785085
PVM mokėtojo kodas LT887850811

Sprendimas: Infosistema
Lietuvos kelių policijos tarnybos padalinių nuostatų (pagrindinių uždavinių) trumpi aprašymai

Lietuvos kelių policijos tarnyba (toliau – Tarnyba) yra specializuota policijos įstaiga.

Tarnybos paskirtis – pagal suteiktus policijos generalinio komisaro įgaliojimus atstovauti Lietuvos policijai valstybinėje eismo saugumo sistemoje, eskortuoti ir lydėti šalies vadovus bei kitas oficialias delegacijas, vykdyti šalies policijos įstaigų kontrolę eismo priežiūros srityje, vykdyti eismo priežiūrą Lietuvos Respublikos keliuose ir kitas teisės aktuose pavestas specialiąsias funkcijas šalies mastu bei neteritoriniu principu.

Tarnybos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Tarnybos struktūriniai padaliniai:
► Administracinės veiklos ir eismo priežiūros skyrius
► Specialios paskirties skyrius
► Bendrųjų reikalų grupė
* Vyriausiasis specialistas ir vyresnysis specialistas (buhalterinės apskaitos tvarkymas).

Administracinės veiklos ir eismo priežiūros skyriaus pagrindiniai uždaviniai:
● Padėti Tarnybos vadovui formuoti šalies policijos įstaigų veiklos strategiją saugaus eismo priežiūros srityje.
● Vykdyti šalies policijos įstaigų veiklos eismo priežiūros srityje stebėseną ir kontrolę.
● Pagal kompetenciją rengti galiojančių teisės aktų, susijusių su kelių eismo saugumo užtikrinimu, projektus, inicijuoti tokių teisės aktų pakeitimus; teikti pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų rengiamų galiojančių teisės aktų, susijusių su kelių eismo saugumo užtikrinimu, projektų pakeitimų.
● Apdoroti iš teisės pažeidimų fiksavimo sistemų gautus duomenis.
● Pagal kompetenciją atstovauti Tarnybai teismuose nagrinėjant administracines ir civilines bylas, rengti procesinius dokumentus.
● Vadovaujantis 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/82/ES, tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus (OL 2011 L 288, p. 1), atlikti transporto priemonių ir asmenų paiešką Europos Sąjungos valstybių narių duomenų registruose, siekiant nustatyti asmenis, padariusius Kelių eismo taisyklių pažeidimus. Vykdyti tokių pažeidimų tyrimą, taikyti administracinio poveikio priemones. Esant būtinumui, pagal direktyvą formuoti paklausimus Europos Sąjungos atsakingoms institucijoms ir rengti joms atsakymus (pranešimus).

► Specialios paskirties skyriaus pagrindiniai uždaviniai:
● Efektyvių priemonių, skirtų saugaus eismo Lietuvos Respublikos keliuose gerinimui, vykdymas.
● Teritorinių policijos įstaigų policijos padalinių veiklos stebėsena ir patikrinimai, kitų vidaus kontrolės ir antikorupcinių priemonių vykdymas.
● Eismo priežiūros vykdymas ir viešosios tvarkos palaikymas Lietuvos Respublikos keliuose, kitų teisės aktuose pavestų specialiųjų funkcijų šalies mastu ir neteritoriniu principu vykdymas.
● Šalies ir užsienio valstybių, vyriausybių vadovų bei kitų oficialių delegacijų eskortavimas ir lydėjimas.
● Nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų prevencija, užkardymas ir atskleidimas.
● Neatidėliotinos pagalbos nukentėjusiems asmenims ir socialinės pagalbos eismo dalyviams teikimas.

► Bendrųjų reikalų grupės pagrindiniai uždaviniai:
● Padėti Tarnybos viršininkui įgyvendinti personalo politiką ir formuoti Tarnybos padalinius.
● Organizuoti Tarnybos darbuotojų žmogiškųjų išteklių plėtrą.
● Plėtoti viešuosius ryšius, formuoti teigiamą Tarnybos ir šalies kelių policijos įvaizdį visuomenėje.
● Organizuoti Tarnybos ir koordinuoti šalies policijos įstaigų padalinių, vykdančių eismo priežiūrą, prevencinę veiklą.
● Plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą.
● Organizuoti ir kontroliuoti bendrųjų ir įslaptintų dokumentų, susijusių su Tarnybos veikla, dokumentų valdymą.
● Užtikrinti Tarnybos padalinių materialinį ir techninį aprūpinimą, taupų ir efektyvų materialinių lėšų panaudojimą.

* Vyriausiasis specialistas ir vyresnysis specialistas (buhalterinės apskaitos tvarkymas):
● Tarnybos buhalterinės apskaitos organizavimas ir kontrolė.
● Tarnybos veiklos plano (finansinės dalies) sudarymas, finansinių ir materialinių išteklių racionalus ir taupus naudojimas.
● Ataskaitinių duomenų ir atskaitomybės teisingas ir savalaikis pateikimas Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitoms valstybės institucijoms.
● Išlaidų sąmatų, vykdytų operacijų tikslus apskaitymas, darbo užmokesčio Tarnybos padalinių darbuotojams priskaitymas ir darbo apmokėjimui skirtų lėšų teisingas naudojimas ir kontrolė.

Informacija atnaujinta 2014-07-01